open_bijbel-banner

Liturgie

Hoe gaat het bij ons in een kerkdienst?

Aanvang

Als je voor een dienst de kerk binnenkomt, speelt het orgel. Dit stopt ongeveer kort voor het begin van de kerkdienst. Dan komt de kerkenraad binnen. Een ouderling geeft met een handdruk de leiding aan de dominee en wenst hem Gods zegen toe.

Stil gebed

Daarna is het tijd voor het stille gebed. De meeste mannen gaan staan. Tijdens het gebed sluiten we onze ogen en doen we onze handen samen. Dit doen we om onze aandacht beter op God te kunnen richten en te laten zien dat we helemaal afhankelijk zijn van Zijn hulp.

Mededelingen

De ouderling staat achter de lessenaar en doet eerst enkele mededelingen over zieke (doop)leden, enz. Zo kennen we de verdrietige én fijne dingen van elkaar en kunnen we met elkaar meeleven.

Liturgie

Voorin de kerk staan op borden de Psalmen die worden gezongen en het Bijbelgedeelte waaruit de dominee de tekst zal kiezen voor de preek. De ouderling van dienst leest de eerste psalm voor. Die gaan we zingen. Daarna leest hij de Wet van de Tien Geboden voor (in de morgendienst) of de Apostolische Geloofsbelijdenis (in de avonddienst). Vervolgens leest de ouderling het aangegeven Bijbelgedeelte. Dan gaat hij zitten in de ouderlingbank (vanuit de kerkzaal gezien, links van de preekstoel).

Votum en zegen

De dominee spreekt nu een kort gebed (votum) uit waarin hij vraagt om Gods hulp. Vervolgens breidt hij zijn handen uit en legt Gods zegen op de gemeente.

Openbaar gebed

In het openbare gebed direct daarna spreekt hij tot God, en de kerkgangers bidden stil en eerbiedig mee. Hij vraagt een zegen voor de preek en legt de Heere ziekte en zorgen van de gemeenteleden voor, maar ook de noden van land en volk, overheid en zending.

Collecte

Na het gebed zingt de gemeente weer enkele psalmen. Tijdens of na de dienst wordt er door de diakenen gecollecteerd. De collectezakken worden opgehangen in het rek voor de Diakenbanken.

De preek

Tijdens de preek (ook wel genoemd: bediening van het Woord) legt de dominee een tekst uit de Bijbel nauwkeurig uit. Na de tussenzang past hij de tekst toe voor de ziel en het leven van ieder persoonlijk. Dit deel heet daarom: de toepassing.

Dankgebed en zegen

Na de preek gaat de dominee voor in een dankgebed. Dan volgt het zingen van de laatste Psalm. Hierna gaat iedereen staan en legt de dominee Gods zegen op de gemeente. Beneden aan de kansel geeft de dominee met een handdruk de leiding weer terug aan de kerkenraad. De ouderling geeft van zijn kant met zijn handdruk te kennen dat hij volledig in kan stemmen met de inhoud van de preek en wenst de dominee opnieuw Gods zegen toe over het gesprokene. Het orgel gaat spelen en wij verlaten het kerkgebouw.